Polityka prywatności

Zmień preferencje ciasteczek.

Łódź, 22 maja 2018

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/ podanych w umowie jest Agata Wojdyła, zwana dalej: “Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@kolorowychsnow.pl lub telefonując pod numer: 608 168 337.

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: “Umową”, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 6 lat od dnia rozwiązania Umowy.

6. Administrator może przekazać Twoje dane następującym kategoriom odbiorców: pracownicy sklepu, księgowość, firma produkcyjna, firma transportowa, firma świadcząca usługę montażu/wniesienia, serwisant.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Usunięcie danych spowoduje utratę wglądu do historii zamówień. Dokumentem, jaki pozostanie będzie faktura (wymagane przez Urząd Skarbowy).

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW (REKRUTACJA)
Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agatą Wojdyła prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kolorowych snów.pl, Siesta Desing Agata Wojdyła z siedzibą w Łodzi, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100, 90-341 Łódź, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7272528658 oraz REGON: 365991019.

Kontakt z Administratorem

Z Administratorem danych możecie się Państwo skontaktować osobiście w siedzibie firmy, jak również telefonicznie pod numerem 608 168 337, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@kolorowychsnow.pl lub korespondencyjnie.

Cel, podstawa i okres przetwarzania danych przez Administratora

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

W celu: Na podstawie: Przez okres:
Przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy określone w ogłoszeniu Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy – w zakresie danych, których podanie na etapie rekrutacji wynika z Kodeksu pracy Do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko, a w każdym razie nie dłużej niż przez 6 miesięcy od przekazania danych lub do czasu wycofania zgody.
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie danych, których podanie nie wynika z Kodeksu pracy, a które zawarte zostaną w przesłanych dokumentach
Przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (jeżeli chcesz wziąć udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, to musisz wyrazić na to odrębną zgodę) Do czasu wycofania udzielonej zgody,
a w każdym razie nie dłużej niż przez
2 lata.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Art. 6 ust.1 lit. f RODO Do czasu przedawnienia roszczeń.
Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie firma wspierająca Administratora w rekrutacji, tj. HR bIT Doradztwo Personalne Justyna Śnieżyńska, dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy hostingu, a także inne firmy, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Aktualna lista firm znajduje się na stronie internetowej Administratora […].

Państwa uprawnienia

Macie Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, otrzymania kopii danych osobowych, sprostowania danych, żądania usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), żądania ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Macie też Państwo prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Aby zrealizować uprawnienie, należy skontaktować się
z Administratorem.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest niezbędne do udziału w procesie(ach) rekrutacyjnym(ych).