Szczegóły

Top Line - grupy tkanin:

Produkt dostępny w ciagu: 6 tygodni
Opis

Korpus: Rama drewniana z sprężynami falistymi.

Poduszka/siedzisko: Dun-Top-pierze

Oparcie: Pianka wysoko-elastyczna

Nogi: Drewniane
Wysokość siedziska: ok. 44 cm.

Poduszki siedzeniowe obracalne.
Brak poduszek dekoracyjnych.

 

Wymiary: 171x95x96

 

PRODUCENT: Nordic Line

Transport GRATIS na terenie całej Polski.

Do wyboru 3 grupy tkaninowe oraz wybarwienie nóg dębowych

GR. II

xcfgnhxfgnhfrgyjdfgcbn vfgnfhjdtyit67itukcg , fgjfrgyjdfrjyt7yu5t7it67ui fcgbhxfghrftyjsryjsryjsrfjsfj dgnhfghfrtu5r7ie57ie57i dgnhdfgthjr7ye5t7e57i957i dfhdgthrt6ur4t6urt6tfhnjdfhj dfgdghsthr6yju4ryjhfvgvncvgnm dfgdghsertjurjryj57e57e57 dfgdfghrthy4r6uw46u8w476yiw5 dfbgdghsrthystdgjsf cvgfngnjxfjdryjuryjufrj cfnfhnjfryjryue4576u456uj fgdfgdethethaethaeth dghghsrthsete45tet5e5t dgfdghsrthsrt6tfhnghj cdgfdghthethetye5tq35rhy cdgbdfghsfrtr6et6 cdbvgbnxfghfrjsryjsryr bgfdfhdfthsethethyethaet vgfdghsdrgthaethetwe5trdbh hfghsrfthsrthsert hdfrghrtye4t6edgc hdfghfrgyhrtrt6eth gvbdfghsthr4t6ywt6 gnfgjdfhyjrtw46w46t ghfghfghfghfgh fxgbhfghryjtr6ju4rt6rt dfgsdrthe35rtqrfdxbb dfgsdfhsghryjur7yu5ry xcgfnhxfghsrtjur56u5r6yuf gfhdfghsrtue4t6rtg fghdfhjdryu45r6ui46ufj fgdghfgtsrtju5tr67ue5t76yugh dgfhdgthsrtus6u465frh dfhdhuertuerxcgf cxfbhcfghxfghdfghdf cbvgfghdfghf bgxfdghdfryjudryjudrjvfh hjcvjgcc,jfyr6y,jg ghjghjghjgfhk fzdfgdghfrjfrtjdrtyjusert6 fghfxghfghfgxfcgh fdgdhdehdefrh fdcgxbfjhdhjydfhjgf fbdfbdfhdethf dhrtsrtgjr dghfgfgjcfyjftrgjyftgj dfgdgftdthdthdfhdhf cdgvxfgnjxfgtjfg

GR.III

xfhfrgyhsryhsrgygfdfghsrghsryjsrfgnfhjfryjsryjsrygfghfhjfhjfryhfghfghfrhydjydtfghdfghjysrysryvfhnfhjdfthjdtyjy5t7yujie57y576w4fghdrghdrjuyrfgdfghnthyjtrjy5ry4rydhnjdhrhyrywt6cgfbdghfrghdryue57ue5tjyudfhbxfghftrjydtrjy5tryj5rysghthfrfghsgfryhrhhnjhyjryjryjrsyjrghnjghjdtyjtyjutyhghfghfghsryjryjsryjisyffgnhghnjgthjtuhyfbnfhfrhjryhryjreydfgbhfrgyhdtryjtrjyr5yj4rybnfhndghgthjuthyurghjgtjdtyjtyu5r6u46w4gfgfhfghfrhfrhjghjgffhfhjfthjytyjidtutyukdyufgnhfghfryhfrghfhfgnfgjrfjyfjgfjgfhjgffghfghfryjdryjutryu5t7ytryjsfghffrygfrjfghdhytyj5ry7ju5r7yhjyffgfghhryjryjrjfhnjdfgdfghghhdgdfbdgbhsdfghfrgfgsfgghdtyue5t7uityjudtjyufvhnghjgtujtutgfghsrhsrthsrfghfrhyjfrhjyryjryjfghdryhjdryjryjdtrhjyfghdfhjdyhjdjj5r7ye576fgdfghfrhyrt6y4rurtdghfghrjtryi5t7ue567e567dghfdghfghyjdtyutyutdghdrhfrghfghfhdgdeghsthsrthsrtdfghsrtru6u5767igkghkdfbhsdfbhshsghfgdfbhfghsryjuryu5r6yydgfsrthrthsfgjfgjfghsdgryryryjuryfgfghyjsryjryhjdghghserthusrtustsrdghdethaserthtrhfgsfghsfryhjsryuj5rsy7ju5tryfghfghsdryusryjfryhjdfhsdrthsrtuhr6ur4jyuryjudfhfjdtyjut7yujtjngvmhjcgbvmDFDFHDTHSRTHSRDGTHdfbvdfhdrhjsrtjsrfdcbgdghrthsrthsrfjrcdhdtghsrthusert6erthast

GR.IV

hfgfghfrgthet hdghdghrthet6et6 gfgbhdrghsdegt gffgnxfgnfgjrysrtsrtgj fgfgfjfrhnjfrhnjfr cgfbfghxdfghdrtgh cdgbhdghsthsthsthsd cdbfdxgbdghdegtdeg bdgbhdghsrgthethaet fdbdgfhfrhdru5r6yuryjfr fgbxdfghsrtjsertj xdfghrfhrfyhjsryjur6yw46 hxdghrthsdrtju4r6tue4t6fg gnxdfgjtgjgtj gfghjfgjryjury7ir7yr7y fgjfhjfryhjfrhyj fcgcfghryutr7yu5t7uidthdgft cfbvxfgnjryjryjrjf bhngfhjftryjur7y4r7yfh dfbzdfhzdthfrtusr56yusxry dcghxdfghryhjsr6y bxfgnjfthyjryr7y gdfgsetgethethaed dxfhzdethzsetuset6j nfhnfrhytet6eth gnfghhyjryu63456fgh dghdghsryhtr7y5t7uie5t7y dgbhxdghfryr7yutr7y cbgfghdfryhrydrtyjuftry hfghryhury6jur46yjrjyj gfhfhertetheyw456w45 gfhfghfrgjyfrgynjfg gbfghdjyryjryj fgnhjfjsryjusryjsryj dfhdhrtyr56yue6ughgh dfgfghryu6u56uhjdjgfhjy bnfhjfghjrtyhjrtesrt6et

WYBARWIENIE NÓG DĘBOWYCH:

O02 oak black D13 oan oil D04 oak smoked D03 oal white oil D01 oal grey oil D00 oak raw
UWAGA!
Przy składaniu zamówienia prosimy o dopisanie w uwagach numeru/nazwy wybranej tkaniny oraz wybarwienia nóg.
Koszt transportu do ustalenia korespondencyjnie.
 
 

Oblicz raty

Oblicz raty

Kontakt

Kolorowych Snów - Sklep
ul. Św. Teresy 100
91-341 Łódź

Telefon:
(42) 649 86 46

E-mail:
sklep@kolorowychsnow.pl

Kontakt na żywo: